затвори

Играта на Milka приключи на 27.11.2016 г.
Очаквай скоро нови изненади от Милка!

затвори

 • Правила за участие в играта на Milka -
  „Нежността отвътре е лилава отвън“
 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на промоцията е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.milka.bg. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.milka.bg.
  • II. Период на промоцията /играта/: 25.09.2016 - 27.11.2016 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Продукти участващи в промоцията – Всички шоколади Milka с промоционален стикер.
  • Образец на промоционалния стикер:
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.milka.bg  за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефони: 024191209, 0898150509 (на цената на едно обаждане според вашия тарифен план).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България с възраст над 16 години, с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Тера Комюникейшънс АД, Проксимити ООД, Тип Топ Куриер АД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от промоцията, печелившите участници са длъжни да пазят и предадат на куриера, който доставя наградите, промоционалните опаковки от закупения продукт (и).
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на промоцията /играта/:
  • Стъпка 1: Закупете Milka шоколад(и) с промоционален стикер. На вътрешната страна на промоционалния стикер е отпечатан7-символен код.
  • Стъпка 2: Регистрирайте го на www.milka.bg или с SMS на номер 1080*
   * Цената на един SMS е 0.30 лв. с включен ДДС за абонатите на Мтел и VIVACOM и 0.29 лв. с включен ДДС за абонати на Telenor
  • Стъпка 3: Разберете веднага дали печелите:
   • С 1 регистриран код можете да спечелите раница Milka;
   • С 3 кода можете да спечелите Milka пуф;
   • С 5 кода можете да спечелите лаптоп Acer 10.1’’
 • Предвидени награди:
  • Раница Milka – общо 2500 броя за периода на промоцията.
   Milka пуф – общо 600 броя за периода на промоцията.
   Лаптоп Acer 10.1’’ – общо 400 броя за периода на промоцията.
  • Разпределението на награди ще се извършва всеки ден на произволен принцип по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди на база регистрации в промоцията.

   Участниците разбират дали печелят веднага след регистрацията на необходимия брой кодове за всяка награда:
   • При регистрация на 1-ви код участниците имат шанса да спечелят раница Milka.
    При регистрация на 2-ри код участниците имат шанса да спечелят раница Milka.
    При регистраиця на 3-ти код участниците имат шанса да спечелят раница Milka или Milka пуф (ако не са спечелили раница Milka).
    При регистрация на 4-ти код участниците имат шанса да спечелят раница Milka или Milka пуф (ако не са спечелили раница Milka).
    При регистрация на 5-ти код участниците имат шанса да спечелят раница Milka или Milka пуф или лаптоп Acer 10.1" (ако не са спечелили раница Milka или Milka пуф)
  • IX. Единният идентификатор на всеки участник е неговият телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен телефонен номер и да го потвърди. За целта на предоставения телефонен номер участникът ще получи SMS с код за сигурност, който е необходимо да въведе в специално поле, за да завърши успешно регистрацията на профила си. Всяка отделна регистрация/участие изисква отделна верификация по указания по-горе начин.
  • X. С един SMS може да бъде регистриран само един код. За един код може да бъде изпратен само един SMS.
  • XI. Единният идентификатор на всеки участник е неговият телефонен номер. Участникът трябва да изпраща кодове чрез SMS от един и същ мобилен номер и/или да регистрира всеки код, въвеждайки същия телефонен номер на www.milka.bg.
  • XII. Печелившите участници, регистрирали кодoвете си с SMS ще бъдат известени чрез обратен SMS и ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който в 10-дневен срок могат да заявят адрес за получаване на наградата. Печелившите участници, регистрирали кодовете си чрез интернет (www.milka.bg), ще бъдат известени веднага след регистрацията чрез допълнителен екран, на който е изписан телефонен номер, на който ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата (на цената на едно обаждане според тарифния план на участника), както и печелившите кодове, които трябва да пазят и предадат на куриера, за да получат наградата си. Допълнително, печелившите ще получат на имейл адреса, когото са дали при регистрация, потвърждение с телефонния номер, на когото трябва да позвънят, както и печелившите кодове, които трябва да пазят и предадат на куриера, за да получат наградата си. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока, посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.
  • XIII. Един участник може да направи максимум 5 регистрации на денонощие. Един участник може да спечели само по един брой награда от вид.
  • XIV. При спечелване на определена награда, кодовете, с които е спечелена, не важат при участие за друга награда. Ако при регистрация на 5 кода не сте спечелили някоя от наградите, за да продължите да играете, трябва да регистрирате нови уникални кодове от съответния брой!

   Един участник може да спечели само по един брой награда от вид.
  • Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използване на повече от един Facebook профил от едно и също лице за участие в активността; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. ПРОВЕРКА ЗА ЗЛОУПОТРЕБА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕД СВЪРЗВАНЕТО СЪС СПЕЧЕЛИЛИТЕ, КАКТО И ПРИ ДОСТАВКА. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.
 • Раздаване на наградите:
  • XV. Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след обявяването им и потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката. При получаване на награда лаптоп Acer 10.1” се подписва двустранен приемо-предавателен протокол между куриера и получателя на наградата.
  • XVI. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XVII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера всички промоционални опаковки с печеливши кодове!

   ОРГАНИЗАТОРЪТ НЯМА ДА ВРЪЧВА НАГРАДИ НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ПРЕДСТАВЯТ ОПАКОВКИТЕ С ПЕЧЕЛИВШИ КОДОВЕ!
  • XVIII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай че печелившият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
  • XIX. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ОПАКОВКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА ПРЕДПАЗИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ!
 • Обработване на лични данни:
  • XX. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XXI. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, имейл или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България” ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, за цели свързани с тази игра, както и разпространение на награди.
 • Отговорност:
  • XXII. Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела за собственост върху печеливши промоционални стикери. Всички регистрации на промоционални кодове подлежат на проверка от Организатора.
  • XXIII. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
  • XXIV. Организаторът не носи отговорност, ако промоционални опаковки не се предлагат в определен търговски обект.
  • XXV. Организаторът на промоцията /играта/ не носи отговорност към потребителите, в случай че промоционални опаковки се продават в търговската мрежа след изтичане срока на промоцията.
  • XXVI. Организаторът на промоцията /играта/ не носи отговорност към потребителите, в случай че промоционални опаковки от изминали вече промоции все още се продават в търговските обекти по време на настоящата игра.
  • XXVII. Организаторът на промоцията /играта/ и търговците на дребно, които продават промоционалните продукти, не носят отговорност за кодовете, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени при производството и опаковането на продуктите или при разопаковането им от потребителите.
  • XXVIII. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
  • XXIX. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXX. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени обратни SMS-и с резултат от изпратения код.
  • XXXI. Организаторът на промоцията („Монделийз България” ЕООД) не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на изпратените SMS-и с промоционални кодове.
  • XXXII. „Монделийз България” EOOД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 25.09.2016г. и/или да я прекрати на 27.11.2016г.
затвори

НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ТЕХНОЛОГИЯТА НА "БИСКВИТКИТЕ", ЗА ДА УЛЕСНИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ.
АКО ИСКАТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА „БИСКВИТКИТЕ“ ИЛИ ЗА ДА НАУЧИТЕ КАК ДА ПРОМЕНИТЕ ТЕХНИТЕ НАСТРОЙКИ, МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ „ПОЛИТИКАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ“>. АКО ПРОДЪЛЖИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ НАШАТА "ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ".