Купи
Milka продукти
за
мин. 4 лв., регистрирай
касовите бележки*
и можеш да спечелиш!

Регистрирай касова бележка Период на Промоцията: 01.07. – 31.07.2022 г.

Участвай
за пътуване
с кемпер**
без покупка на
Milka продукти

Регистрирай се за участие Период на Промоцията: 01.07. – 31.07.2022 г.

  Правила за участие в Промоцията (Играта) на Milka

  I. ИГРА 1 - УЧАСТИЕТО В ИГРАТА ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА НА ПРОДУКТИ MILKA.

 • Официални правила на Промоцията:
  • I. Организатор на Промоцията (Играта) е Монделийз България EOOД с ЕИК 20289097, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията (Играта) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (Играта), наричани по-долу “Официални правила”. Официалните правила на Промоцията (Играта) ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.milka-promo.bg
   Организаторът на Промоцията (Играта) си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.milka-promo.bg
  • II. Период на Промоцията (Играта) 2: 01.07. - 31.07.2022 г. включително. Промоцията (Играта) се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Промоцията не е обвързана с покупка на продукти Milka.
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.milka-promo.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията (Играта) е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България и на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • IX. Механизъм на Промоцията (Играта):
  • През периода на Промоцията (Играта) всички потребители могат да участват, като за целта е необходимо да направят успешна регистрация на сайта www.milka-promo.bg и да влязат в тегленето за награди.
  • Стъпка 1: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер на интернет страницата www.milka-promo.bg
   При регистрацията участникът трябва:
   • да въведе валиден мобилен номер
   • да потвърди, че не е робот
   • да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg
  • Потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да завършат регистрацията си.
  • Всеки потребител има право само на едно участие в тегленето на награда от Промоция (Игра) 2.
  • След правилно извършена регистрация, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.
 • X. Награди:
  • Пътуване с кемпер за 7 дни с включен пълен резервоар с гориво, 2 броя за целия период на Промоцията (Играта).
  • Участието в Промоцията (Играта) за пътуване с кемпер не е обвързано с покупка.
  • X.III. Спечелилите подаръчен ваучер за 7 дни с кемпер с включен гаранционен депозит и гориво трябва да направят своята резервация за кемпер в рамките на периода от 03.08.2022 г. до 10.09.2022 г. Валидността на ваучерите изтича на 31.12.2022 г., като следва да се използват преди тази дата. Печелившите участници могат да използват наградата съгласно Общите и Договорни условия за наем на ДИМБО БГ ООД:
  • 1. Шофьорите трябва да са на възраст между 25-60 години и да имат шофьорска книжка от поне 3 години, категория Б. Всеки шофьор, на който са му наложени медицински или законови ограничения за шофиране, трябва да информира наемодателя предварително. Шофьорската книжка и талонът се представят за проверка при оформяне на документите. Ако спечелилият не отговаря на това изискване, може да упълномощи свой близък или роднина.
  • 2. Отпътуването се осъществява не по-рано от 09:00 ч. сутринта от първия ден на наема, а връщането на кемперите става между 16:00 ч. и 18:00 ч. в последния ден на наемния период.
  • 3. ДИМБО БГ ООД осигурява газ, препарат за химическата тоалетна, пълна застраховка „Каско“ и „Гражданска отговорност“, винетка за Република България.
  • 4. Кемперът се взима и връща от гр. София.
  • 5. Кемперът може да бъде шофиран на територията на Европейския съюз.
  • 6. Кемперът се предоставя с пълен резервоар. Спечелилите няма да имат задължение да връщат кемпера с пълен резервоар, като съответно стойността на горивото за допълване ще бъде поета от страна на Организатора след предоставяне на фактура. Горивото за допълване ще бъде изчислено на база средната седмична цена на горивото в бензиностанции Shell, считано към седмицата, в която кемперът ще бъде върнат. Отделно се заплаща такса от 20 Евро за зареждане.
  • 7. Гаранционният депозит на стойност 1000 лв. ще бъде заплатен от Организатора на Промоцията (Играта), който се предоставя срещу издаден документ за получаването му от ДИМБО БГ ООД. (От депозита се обезщетява юридическото лице, предоставило мотокараваната, за понесени от него реални вреди в случай на неспазване на някое от изискванията на ползващите кемпера: просрочени дни, неизпразнена тоалетна касета, неспазване на забраната за пушене в кемпера, щета извън пътната мрежа). Депозитът се възстановява при връщане на мотокараваната. Депозитът се възстановява изцяло при завръщане, когато: няма повреди върху кемпера и оборудването на хотелската част; кемперът се освободи в определеното време и място, чисто и с изпразнена тоалетна касета, налични ключове, без липси по кухненско и хотелско обзавеждане, отразено в двустранен протокол /опис/, заредени бутилки с пропан бутан. Организаторът на Промоцията (Играта) не отговаря за всякакви щети/санкции и други, които надхвърлят сумата от 1000 лв. без ДДС.
  • 8. При направена резервация, промени и анулации могат да се правят до 30 дни преди началната ѝ дата, след този срок резервацията подлежи на 100% неустойка и ваучерът става невалиден.
  • 9. Ваучерът е поименен и не може да се използва от трети лица.
  • 10. В случай че ваучерът не бъде използван до изтичане срока на валидност, неговата стойност не се възстановява и печелившият губи правото на използване.
  • 11. Ваучерът включва гориво, но не и други транспортни разходи, тол такси, винетки (извън тези за България), къмпинг такси, паркинг такси, лични застраховки, дневни разходи, допълнителни извънредни лични разходи и такива от подобно естество на описаните в тази точка.
 • Разпределение на наградите:
  • XI. Награда от Промоция (Игра) 2 - пътуване с кемпер за 7 дни с включен пълен резервоар с гориво, 2 броя, при която участието не е обвързано с покупка. Тегленето на наградите ще се извърши чрез специално разработен за целта софтуер след края на Промоцията (Играта), на 01.08.2022 г., сред всички участници, направили валидна регистрация. Печелившите ще бъдат обявени на www.milka-promo.bg в рамките на 48 часа, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg
  • XII. Един участник може да направи максимум 1 регистрация за целия период на Промоцията (Играта) 2.
  • XIII. Един участник може да спечели само една награда за периода на Промоцията (Играта) 2.
  • XIV. Единният идентификатор на всеки участник в Промоция (Игра) 2 е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XV. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423069 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • XVI. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XVII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му, както и е допуснал техническа грешка при попълване на необходимите данни за регистрация от касовата бележка и/или е подал невярна информация.
  • XVIII. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XXI. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XXII. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XXIII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол. В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
 • Обработване на лични данни:
  • XXIV. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XXV. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, адрес и ЕГН в случаите по сл. точка) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от Монделийз България ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, организирана от Монделийз България ЕООД, както и за разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.milka-promo.bg
  • Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359890477775.
  • XXVI. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XXVII. Един участник може да спечели само един брой награда за периода на Промоцията. Всеки пореден опит ще бъде считан за невалиден.
 • Отговорност:
  • XXVIII. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
  • XXIX. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
  • XXX. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXXI. Компанията Facebook е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Промоция. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXXII. Монделийз България EOOД си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира Промоцията на 01.07.2022 г. и/или да я прекрати на 31.07.2022 г.

  II. ИГРА 2 - УЧАСТИЕТО В ИГРАТА ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА НА ПРОДУКТИ MILKA.

 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Промоцията (Играта) е Монделийз България EOOД с ЕИК 20289097, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията (Играта) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (Играта), наричани по-долу „Официални правила”. Официалните правила на Промоцията (Играта) ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.milka-promo.bg
   Организаторът на Промоцията (Играта) си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.milka-promo.bg
  • II. Период на Промоцията (Играта): 01.07. - 31.07.2022 г. включително. Промоцията (Играта) се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Продукти, участващи в Промоцията: всички продукти Milka, независимо от вида и грамажа.
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.milka-promo.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията (Играта) е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България и на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата/те касова/и бележка/и и/или фактура/и от Метро кеш енд Кери България ЕООД.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • IX. Механизъм на Промоцията (Играта):
  • Стъпка 1: Купи продукти Milka (независимо от вида и грамажа) в периода на Промоцията (Играта) за минимум 4 лв. Необходимо условие е закупуването на продукти Milka на обща стойност от не по-малко от 4лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.
  • Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти Milka, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата www.milka-promo.bg

   За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата, датата и общата сума с ДДС на закупените продукти Milka от фактурата.

   При регистрацията участникът трябва:
   • да въведе валиден мобилен номер
   • да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
   • да въведе общата сума на закупените продукти Milka
   • да въведе датата на касовата бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД
   • да потвърди, че не е робот
   • да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg
  • При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да завършат регистрацията си.
 • X. Награди:
  • Малка награда: Milka пуф възглавница с размер 140x80x15 см, 155 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Малка награда“) - за да участва в тегленето, потребителят трябва да регистрира 1 касова бележка.
  • Голяма награда: тонколонка JBL XTREAM 3, 35 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Голяма нагрда“) - за да участва в тегленето в края на Промоцията, потребителят трябва да регистрира 2 касови бележки, като никоя от тях не трябва да бъде печеливша за Малка награда.
  • След успешна регистрация на една касова бележа, участникът ще разбере веднага дали печели малка награда със съобщение на екран и SMS нотификация. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления за награди.
  • След успешна регистрация на две касови бележки и в случай че с никоя от тях не е спечелена Малка награда, участникът автоматично влиза в тегленето за Голяма награда след края на Промоцията.
  • Ако участник е регистрирал 6 касови бележки и не е спечелил Малка награда с нито един от тях, той/тя участва 3 пъти в тегленето за Голяма награда на края на Промоцията.
  • Ако участник е регистрирал 5 касови бележки и не е спечелил Малка награда с нито един от тях, той/тя участва 2 път в тегленето за Голяма награда след края на Промоцията.
  • Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелил една от Малките награди, тогава той/тя не участва в тегленето за Голяма награда след края на Промоцията и трябва да регистрира още 1 касова бележка, с която не е спечелена Малка награда, за да се включи в тегленето за Голяма награда след края на Промоцията.
  • С регистрацията на две касови бележки и в случай че с тях не е спечелена малка награда, участникът автоматично влиза в тегленето за награда след края на Промоцията, което ще се проведе на 01.08.2022 г.
 • Разпределение на наградите:
  • XI. Малки награди – 155 бр. Milka пуф възглавници. Разпределението на наградите ще се извършва след всяка успешно регистрирана касова бележка на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на наградите на база регистрации в активността. В периода на Промоцията (Играта) са предвидени за спечелване средно 5 бр. Малки награди дневно. Всички печеливши касови бележки не участват в следващи тегления. Печелившите ще бъдат обявени до 48 часа след спечелване на Малка награда на www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg
  • Награди след края на Промоцията (Играта) – тонколонка JBL XTREAM 3 – общо 35 броя за периода на Промоцията (Играта). Тегленето на наградите ще се извърши чрез специално разработен за целта софтуер след края на Промоцията (Играта), на 01.08.2022 г., сред всички участници, регистрирали минимум 2 касови бележки, които не са били печеливши за Малка награда по време на периода на Промоцията. Печелившите ще бъдат обявени на www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg
  • XII. Един участник може да направи максимум 4 регистрации в рамките на денонощие (24 часа). Един участник може да направи максимум 25 регистрации за целия период на Промоцията (Играта) 1.
  • XIII. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията (Играта) 1. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Един участник може да спечели максимално 1 бр. Milka пуф възглавница и 1 бр. тонколонкаJBL XTREAM 3.
  • XIV. Единният идентификатор на всеки участник в Промоция (Игра) 1 и Промоция (Игра) 2 е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XV. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423069 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • XVI. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XVII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му, както и е допуснал техническа грешка при попълване на необходимите данни за регистрация от касовата бележка и/или е подал невярна информация.
  • XVIII. Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените продукти с бранда Milka на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.
  • XIX. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
  • Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта потребителят е необходимо да регистрира 10-цифрения номер на фактурата, датата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.
  • XX. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XXI. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XXII. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XXIII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, предоставена печеливша/и касова/и бележка/и и/или фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
 • Обработване на лични данни:
  • XXIV. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XXV. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, адрес и ЕГН в случаите по сл. точка) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от Монделийз България ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, организирана от Монделийз България ЕООД, както и за разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.milka-promo.bg
  • Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359890477775.
  • XXVI. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XXVII. Един участник може да спечели само по един брой награда от вид за периода на Промоцията. Всеки пореден опит ще бъде считан за невалиден.
 • Отговорност:
  • XXVIII. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
  • XXIX. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
  • XXX. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXXI. Компанията Facebook е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Промоция. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXXII. Монделийз България EOOД си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира Промоцията на 01.07.2022 г. и/или да я прекрати на 31.07.2022 г.

  Правила за участие в Промоцията (Играта) на Milka

  I. ИГРА 1 - УЧАСТИЕТО В ИГРАТА ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА НА ПРОДУКТИ MILKA.

 • Официални правила на Промоцията:
  • I. Организатор на Промоцията (Играта) е Монделийз България EOOД с ЕИК 20289097, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията (Играта) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (Играта), наричани по-долу “Официални правила”. Официалните правила на Промоцията (Играта) ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.milka-promo.bg
   Организаторът на Промоцията (Играта) си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.milka-promo.bg
  • II. Период на Промоцията (Играта) 2: 01.07. - 31.07.2022 г. включително. Промоцията (Играта) се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Промоцията не е обвързана с покупка на продукти Milka.
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.milka-promo.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията (Играта) е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България и на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • IX. Механизъм на Промоцията (Играта):
  • През периода на Промоцията (Играта) всички потребители могат да участват, като за целта е необходимо да направят успешна регистрация на сайта www.milka-promo.bg и да влязат в тегленето за награди.
  • Стъпка 1: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер на интернет страницата www.milka-promo.bg
   При регистрацията участникът трябва:
   • да въведе валиден мобилен номер
   • да потвърди, че не е робот
   • да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg
  • Потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да завършат регистрацията си.
  • Всеки потребител има право само на едно участие в тегленето на награда от Промоция (Игра) 2.
  • След правилно извършена регистрация, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.
 • X. Награди:
  • Пътуване с кемпер за 7 дни с включен пълен резервоар с гориво, 2 броя за целия период на Промоцията (Играта).
  • Участието в Промоцията (Играта) за пътуване с кемпер не е обвързано с покупка.
  • X.III. Спечелилите подаръчен ваучер за 7 дни с кемпер с включен гаранционен депозит и гориво трябва да направят своята резервация за кемпер в рамките на периода от 03.08.2022 г. до 10.09.2022 г. Валидността на ваучерите изтича на 31.12.2022 г., като следва да се използват преди тази дата. Печелившите участници могат да използват наградата съгласно Общите и Договорни условия за наем на ДИМБО БГ ООД:
  • 1. Шофьорите трябва да са на възраст между 25-60 години и да имат шофьорска книжка от поне 3 години, категория Б. Всеки шофьор, на който са му наложени медицински или законови ограничения за шофиране, трябва да информира наемодателя предварително. Шофьорската книжка и талонът се представят за проверка при оформяне на документите. Ако спечелилият не отговаря на това изискване, може да упълномощи свой близък или роднина.
  • 2. Отпътуването се осъществява не по-рано от 09:00 ч. сутринта от първия ден на наема, а връщането на кемперите става между 16:00 ч. и 18:00 ч. в последния ден на наемния период.
  • 3. ДИМБО БГ ООД осигурява газ, препарат за химическата тоалетна, пълна застраховка „Каско“ и „Гражданска отговорност“, винетка за Република България.
  • 4. Кемперът се взима и връща от гр. София.
  • 5. Кемперът може да бъде шофиран на територията на Европейския съюз.
  • 6. Кемперът се предоставя с пълен резервоар. Спечелилите няма да имат задължение да връщат кемпера с пълен резервоар, като съответно стойността на горивото за допълване ще бъде поета от страна на Организатора след предоставяне на фактура. Горивото за допълване ще бъде изчислено на база средната седмична цена на горивото в бензиностанции Shell, считано към седмицата, в която кемперът ще бъде върнат. Отделно се заплаща такса от 20 Евро за зареждане.
  • 7. Гаранционният депозит на стойност 1000 лв. ще бъде заплатен от Организатора на Промоцията (Играта), който се предоставя срещу издаден документ за получаването му от ДИМБО БГ ООД. (От депозита се обезщетява юридическото лице, предоставило мотокараваната, за понесени от него реални вреди в случай на неспазване на някое от изискванията на ползващите кемпера: просрочени дни, неизпразнена тоалетна касета, неспазване на забраната за пушене в кемпера, щета извън пътната мрежа). Депозитът се възстановява при връщане на мотокараваната. Депозитът се възстановява изцяло при завръщане, когато: няма повреди върху кемпера и оборудването на хотелската част; кемперът се освободи в определеното време и място, чисто и с изпразнена тоалетна касета, налични ключове, без липси по кухненско и хотелско обзавеждане, отразено в двустранен протокол /опис/, заредени бутилки с пропан бутан. Организаторът на Промоцията (Играта) не отговаря за всякакви щети/санкции и други, които надхвърлят сумата от 1000 лв. без ДДС.
  • 8. При направена резервация, промени и анулации могат да се правят до 30 дни преди началната ѝ дата, след този срок резервацията подлежи на 100% неустойка и ваучерът става невалиден.
  • 9. Ваучерът е поименен и не може да се използва от трети лица.
  • 10. В случай че ваучерът не бъде използван до изтичане срока на валидност, неговата стойност не се възстановява и печелившият губи правото на използване.
  • 11. Ваучерът включва гориво, но не и други транспортни разходи, тол такси, винетки (извън тези за България), къмпинг такси, паркинг такси, лични застраховки, дневни разходи, допълнителни извънредни лични разходи и такива от подобно естество на описаните в тази точка.
 • Разпределение на наградите:
  • XI. Награда от Промоция (Игра) 2 - пътуване с кемпер за 7 дни с включен пълен резервоар с гориво, 2 броя, при която участието не е обвързано с покупка. Тегленето на наградите ще се извърши чрез специално разработен за целта софтуер след края на Промоцията (Играта), на 01.08.2022 г., сред всички участници, направили валидна регистрация. Печелившите ще бъдат обявени на www.milka-promo.bg в рамките на 48 часа, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg
  • XII. Един участник може да направи максимум 1 регистрация за целия период на Промоцията (Играта) 2.
  • XIII. Един участник може да спечели само една награда за периода на Промоцията (Играта) 2.
  • XIV. Единният идентификатор на всеки участник в Промоция (Игра) 2 е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XV. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423069 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • XVI. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XVII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му, както и е допуснал техническа грешка при попълване на необходимите данни за регистрация от касовата бележка и/или е подал невярна информация.
  • XVIII. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XXI. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XXII. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XXIII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол. В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
 • Обработване на лични данни:
  • XXIV. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XXV. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, адрес и ЕГН в случаите по сл. точка) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от Монделийз България ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, организирана от Монделийз България ЕООД, както и за разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.milka-promo.bg
  • Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359890477775.
  • XXVI. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XXVII. Един участник може да спечели само един брой награда за периода на Промоцията. Всеки пореден опит ще бъде считан за невалиден.
 • Отговорност:
  • XXVIII. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
  • XXIX. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
  • XXX. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXXI. Компанията Facebook е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Промоция. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXXII. Монделийз България EOOД си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира Промоцията на 01.07.2022 г. и/или да я прекрати на 31.07.2022 г.

  II. ИГРА 2 - УЧАСТИЕТО В ИГРАТА ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА НА ПРОДУКТИ MILKA.

 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Промоцията (Играта) е Монделийз България EOOД с ЕИК 20289097, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията (Играта) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (Играта), наричани по-долу „Официални правила”. Официалните правила на Промоцията (Играта) ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.milka-promo.bg
   Организаторът на Промоцията (Играта) си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.milka-promo.bg
  • II. Период на Промоцията (Играта): 01.07. - 31.07.2022 г. включително. Промоцията (Играта) се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Продукти, участващи в Промоцията: всички продукти Milka, независимо от вида и грамажа.
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.milka-promo.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията (Играта) е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България и на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата/те касова/и бележка/и и/или фактура/и от Метро кеш енд Кери България ЕООД.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • IX. Механизъм на Промоцията (Играта):
  • Стъпка 1: Купи продукти Milka (независимо от вида и грамажа) в периода на Промоцията (Играта) за минимум 4 лв. Необходимо условие е закупуването на продукти Milka на обща стойност от не по-малко от 4лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.
  • Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти Milka, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата www.milka-promo.bg

   За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата, датата и общата сума с ДДС на закупените продукти Milka от фактурата.

   При регистрацията участникът трябва:
   • да въведе валиден мобилен номер
   • да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
   • да въведе общата сума на закупените продукти Milka
   • да въведе датата на касовата бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД
   • да потвърди, че не е робот
   • да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg
  • При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да завършат регистрацията си.
 • X. Награди:
  • Малка награда: Milka пуф възглавница с размер 140x80x15 см, 155 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Малка награда“) - за да участва в тегленето, потребителят трябва да регистрира 1 касова бележка.
  • Голяма награда: тонколонка JBL XTREAM 3, 35 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Голяма нагрда“) - за да участва в тегленето в края на Промоцията, потребителят трябва да регистрира 2 касови бележки, като никоя от тях не трябва да бъде печеливша за Малка награда.
  • След успешна регистрация на една касова бележа, участникът ще разбере веднага дали печели малка награда със съобщение на екран и SMS нотификация. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления за награди.
  • След успешна регистрация на две касови бележки и в случай че с никоя от тях не е спечелена Малка награда, участникът автоматично влиза в тегленето за Голяма награда след края на Промоцията.
  • Ако участник е регистрирал 6 касови бележки и не е спечелил Малка награда с нито един от тях, той/тя участва 3 пъти в тегленето за Голяма награда на края на Промоцията.
  • Ако участник е регистрирал 5 касови бележки и не е спечелил Малка награда с нито един от тях, той/тя участва 2 път в тегленето за Голяма награда след края на Промоцията.
  • Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелил една от Малките награди, тогава той/тя не участва в тегленето за Голяма награда след края на Промоцията и трябва да регистрира още 1 касова бележка, с която не е спечелена Малка награда, за да се включи в тегленето за Голяма награда след края на Промоцията.
  • С регистрацията на две касови бележки и в случай че с тях не е спечелена малка награда, участникът автоматично влиза в тегленето за награда след края на Промоцията, което ще се проведе на 01.08.2022 г.
 • Разпределение на наградите:
  • XI. Малки награди – 155 бр. Milka пуф възглавници. Разпределението на наградите ще се извършва след всяка успешно регистрирана касова бележка на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на наградите на база регистрации в активността. В периода на Промоцията (Играта) са предвидени за спечелване средно 5 бр. Малки награди дневно. Всички печеливши касови бележки не участват в следващи тегления. Печелившите ще бъдат обявени до 48 часа след спечелване на Малка награда на www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg
  • Награди след края на Промоцията (Играта) – тонколонка JBL XTREAM 3 – общо 35 броя за периода на Промоцията (Играта). Тегленето на наградите ще се извърши чрез специално разработен за целта софтуер след края на Промоцията (Играта), на 01.08.2022 г., сред всички участници, регистрирали минимум 2 касови бележки, които не са били печеливши за Малка награда по време на периода на Промоцията. Печелившите ще бъдат обявени на www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg
  • XII. Един участник може да направи максимум 4 регистрации в рамките на денонощие (24 часа). Един участник може да направи максимум 25 регистрации за целия период на Промоцията (Играта) 1.
  • XIII. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията (Играта) 1. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Един участник може да спечели максимално 1 бр. Milka пуф възглавница и 1 бр. тонколонкаJBL XTREAM 3.
  • XIV. Единният идентификатор на всеки участник в Промоция (Игра) 1 и Промоция (Игра) 2 е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XV. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423069 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • XVI. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XVII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му, както и е допуснал техническа грешка при попълване на необходимите данни за регистрация от касовата бележка и/или е подал невярна информация.
  • XVIII. Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените продукти с бранда Milka на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.
  • XIX. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
  • Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта потребителят е необходимо да регистрира 10-цифрения номер на фактурата, датата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.
  • XX. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XXI. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XXII. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XXIII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, предоставена печеливша/и касова/и бележка/и и/или фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
 • Обработване на лични данни:
  • XXIV. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XXV. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, адрес и ЕГН в случаите по сл. точка) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от Монделийз България ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, организирана от Монделийз България ЕООД, както и за разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.milka-promo.bg
  • Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359890477775.
  • XXVI. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XXVII. Един участник може да спечели само по един брой награда от вид за периода на Промоцията. Всеки пореден опит ще бъде считан за невалиден.
 • Отговорност:
  • XXVIII. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
  • XXIX. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
  • XXX. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXXI. Компанията Facebook е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Промоция. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXXII. Монделийз България EOOД си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира Промоцията на 01.07.2022 г. и/или да я прекрати на 31.07.2022 г.