Покажи нежната си страна!

Регистрирай се
Период на активността: 01.03. – 31.03.2021 г.

  Правила за участие в играта на Milka
  „Покажи нежната си страна!“

 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Играта (Промоцията) е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила“). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.milka-promo.bg.
   Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.milka-promo.bg
  • II. Период на Промоцията (Играта): 01.03 – 31.03.2021 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Продукти, участващи в Промоцията: продукти Milka, независимо от вида и грамажа.
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.milka-promo.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, „МиБМ Експрес“ ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата/те касова/и бележка/и.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • IX. Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • Стъпка 1: Купи продукти Milka (независимо от вида и грамажа) на обща стойност минимум 6 лв. Необходимо условие е закупуването на продукти Milka на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка или една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.
  • Стъпка 2: Регистрирай стойността, датата и номера от касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД и общата сума с ДДС от фактурата на интернет страницата www.milka-promo.bg
  • При регистрацията участникът трябва:
   • да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД и общата сума с ДДС от фактурата;
   • да въведе общата сума от закупените Milka продукти или общата сумата с ДДС от фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД;
   • да въведе датата на касовата бележка, която трябва да съответства на периода на Промоцията;
   • да отбележи, че не e робот;
   • да въведе мобилен номер;
   • да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg.
    След завършена регистрация, всеки участник може да заяви, че желае да получи чрез SMS на номера посочен при участието си, известие за следващата промоционална активност на Организиратора.
  • Стъпка 3: Разбери веднага дали печелиш една от моментните награди.
 • X. Награди:
  • Моментна награда с регистрация на 1 касова бележка - Безжични слушалки JBL TUNE 225TWS Tune (накратко безжични слушалки JBL) - 250 бр. за периода на Промоцията
  • Моментна награда с регистрация на 2 касови бележки - Лаптоп Dell Latitude 3410 Ultraportable Laptop (накратко лаптоп Dell) - 50 бр. за периода на Промоцията
  • Награда с регистрация на 3 касови бележки - Телефон Samsung Galaxy S20, (накратко телефон Samsung) - 10 бр. за периода на Промоцията
  • За шанс за спечелване на безжични слушалки JBL e необходимо потребител да регистрира 1 касова бележка. След успешна регистрация на 1 касова бележа, участникът ще разбере веднага дали печели. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления или в натрупването им за телефон Samsung.
  • За шанс за спечелване на лаптоп DELL, e необходимо потребител да регистрира 2 касови бележки, и с тях да не са спечелени безжични слушалки JBL. След успешната регистрация на 2 касови бележки, с които не са спечелени безжични слушалки JBL, участникът ще разбере веднага дали печели. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления или в натрупването им за телефон Samsung
  • За участие в тегленето на телефон Samsung, е необходимо потребител да регистрира 3 касови бележки, и с тях да не са спечелени моментни награди. С регистрацията на три касови бележки и в случай че с тях не е спечелена някоя от моментните награди, участникът автоматично влиза в тегленето за телефон Samsung, което ще се проведе ден след края на играта – на 01.04.2021 г.
  • Например:
   • Ако участник е регистрирал 1 касова бележка и с нея не е спечелил безжични слушалки JBL, то той може да регистрира още 1 касова бележка и веднага да разбере дали печели лаптоп DELL или безжични слушалки JBL
   • Aко и втората успешно регистрирана касова бележка не е печеливша нито за безжични слушалки JBL, нито за лаптоп DELL, с третата касова бележка потребителят може отново да спечели слушалки или лаптоп, или, ако и третата не е печеливша, то той автоматично влиза в тегленето за телефон Samsung.
   • Ако участник е регистрирал 1 касова бележка и с нея е спечелил безжични слушалки JBL, то той трябва да регистрира нови 2 касови бележки, за да участва за спечелването на лаптоп DELL или нови 3 касови бележки (с които не е спечелена нито една от моментните награди), за да влезе в томболата за телефон Samsung.
   • Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с втората е спечелил лаптоп DELL, то той трябва да регистрира нова касова бележка, за да участва за спечелването на безжични слушалки JBL или нови 3 касови бележки, с които не е спечелена момента награда, за да влезе в томболата за телефон Samsung
   • Ако участник е регистрирал 12 касови бележки (максимумът регистрации за всяка една седмица от периода на Промоцията) и не е спечелил моментна награда с някоя от тях, то той участва с 4 регистрации в тегленето за телефон Samsung
 • Разпределение на наградите:
  • XI. Разпределението на двата вида Моментни награди ще се извършва след всяка успешно регистрирана касова бележка на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на наградите на база регистрации в активността. В периода на Промоцията/Играта са предвидени за спечелване средно 8 бр. безжични слушалки JBL дневно и средно по 2 бр. лаптопи DELL дневно. Всички печеливши касови бележки не участват в следващи тегления.
  • Печелившите ще бъдат обявени до 24 часа след спечелване на моментна награда на www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg.
  • Тегленето на печелившите за телефон Samsung ще се извърши чрез специално разработен за целта софтуер след края на Промоцията (Играта), на 01.04.2021 г., сред всички участници, регистрирали минимум 3 касови бележки, които не са били печеливши за моментни награди по време на периода на активността. Печелившите ще бъдат обявени до 24 часа след изтеглянето им на www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg.
  • XII. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/.
  • XIII. Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XIV. При първоначалната регистрация на потребител, Организаторът ще изисква валидиране на телефонния номер на участника и за да завърши успешно той своята регистрация, ще получи 6-цифрен код с SMS, като SMS-ът ще бъде изпратен на този телефонен номер, който потребителят е въвел при попълване на регистрационната форма. При проблем с получаването на кода, потребителят може да се обади на 0888423069 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната).
  • XV. Печелившите участници ще бъдат известени чрез съобщение на екран и SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423069 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • XVI. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XVII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
  • XVIII. Един участник може да направи максимум 12 регистрации през всяка седмица от периода на играта:
   • В седмицата 01.03.2021 г. – 07.03.2021 г. максималният брой на допустимите регистрации е 12
   • В седмицата 08.03.2021 г. – 14.03.2021 г. максималният брой на допустимите регистрации е 12
   • В седмицата 15.03.2021 г. – 21.03.2021 г. максималният брой на допустимите регистрации е 12
   • В седмицата 22.03.2021 г. – 28.03.2021 г. максималният брой на допустимите регистрации е 12
   • В седмицата 29.03.2021 г. – 31.03.2021 г. максималният брой на допустимите регистрации е 12
   • или 60 регистрации за целия период на Играта. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.
  • XIX. Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените Milka продукти на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай обаче касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.
  • XX. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
  • Допускат се и регистрации на фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта потребител е необходимо да регистрира 10-цифрения номер на фактурата, датата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.
  • XXI. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XXII. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XXIII. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XXIV. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, предоставена печеливша/и касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
 • Обработване на лични данни:
  • XXV. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XXVI. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, адрес и ЕГН в случаите по сл. точка) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България“ ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, организирана от Монделийз България ЕООД, както и разпространение на спечелени награди и в случай, че участникът се е възползвал от опцията да бъде информиран за следващата игра на Milka. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.milka-promo.bg.
  • Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359890477775
  • XXVII. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите безжични слушалки JBL, спечелилите лаптоп DELL и спечелилите телефон Samsung, да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XXVIII. Един участник може да спечели само по един брой награда от вид за периода на Промоцията. Всеки пореден опит ще бъде считан за невалиден.
 • Отговорност:
  • XXIX. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
  • XXX. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
  • XXXI. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXXII. Компанията Facebook е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXXIII. „Монделийз България“ EOOД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 01.03.2021 г. и/или да я прекрати на 31.03.2021 г.