РЕГИСТРИРАЙ КАСОВА БЕЛЕЖКА
Период на промоцията: 01.07 - 31.07.2019 г.

  Официални правила на играта
  „Купи и спечели почивка с кемпер или плажен чадър”

 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на промоцията е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4., съвместно с Фронери България ЕООД. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.milka-promo.bg
  • II. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.milka-promo.bg
  • III. Период на Промоцията /Играта/: 01.07 – 31.07.2019 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • IV. Продукти, участващи в Промоцията – Milka и/или Oreo продукти (шоколади, бисквити, бонбони, сладоледи и/или вафли), независимо от вида и грамажа.
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 16 години с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Фронери България ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка II, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VII. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
  • VIII. За да получат награда от Промоцията, печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера касовата бележка от закупения/закупените продукт/и, които показват, че е била направена покупка на продукти Milka и/или Oreo на стойност най-малко 6 лв. Необходимо условие е закупуването на Milka и/или Oreo продукти на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
 • Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • IX. За да участва в Играта, всеки участник трябва дa:
  • Стъпка 1: Закупи продукти Milka и/или OREO (без значение от вида и грамажа) на обща стойност минимум 6 лв. Необходимо условие е закупуването на Milka и/или Oreo продуктите на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка..
  • Стъпка 2: Регистрира стойността и сумата от касовата бележка на www.milka-promo.bg
   При регистрацията участникът трябва:
   • - да въведе цифрения код от касовата бележка – цифреният код може да бъде между 3 и 18 символа
   • - да въведе общата сума от закупените Milka/Oreo продукти
   • - да въведе captcha code
   • - да въведе имейл
   • - да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и ако е печеливш, неговият/нейният имейл ще бъде публикуван на сайта като последните 3 символа от всеки имейл (напр. ivan***@abv.bg) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайта www.milka-promo.bg
   Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. За коректното отчитане на успешните опити на участника той трябва да използва един и същ имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес.
 • Награди:
  • X. За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 504 бр. награди, разпределени по следния начин:
   • - 500 бр. плажни чадъри - 125 бр. за всеки период на активността
    - 4 бр. 6 дни с кемпер и сладолед за твоето пътуване (приблизително 4,328 кг сладолед Milka&Oreo) - 1 бр. за всеки период на активността
   • За участие в седмичните томболи за плажни чадъри, участник е необходимо да регистрира минимум 1 касова бележка.
   • За участие в седмичните томболи за 6 дни с кемпер и сладолед за твоето пътуване, участник е необходимо да регистрира минимум 3 касови бележка.
   • Регистрираните касови бележки участват в тегленето за награди само за съответния период на Играта.
   • При регистрация на всяка нова бележка, участникът увеличава участията си в тегленията, както следва:

    Напр. ако участник е регистрирал 5 касови бележки за даден период, то той присъства веднъж в тегленето за 6 дни с кемпер и сладолед и два пъти в тегленето за плажен чадър.

    Ако участник регистрира 6 касови бележки за даден период, то той присъства два пъти в тегленето за 6 дни с кемпер и сладолед и в случай, че не спечели – 6 пъти в тегленето за плажен чадър.

    Тегленето на печелившите ще се извършва след края на всеки период на активността измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“ за конкретния период:

    Период 1 – 01.07 – 07.07.2019 г. - тегленето се извършва на 08.07.2019 г.
    Период 2 – 08.07 – 14.07.2019 г. - тегленето се извършва на 15.07.2019 г.
    Период 3 – 15.07 – 21.07.2019 г. - тегленето се извършва на 22.07.2019 г.
    Период 4 – 22.07 – 31.07.2019 г. - тегленето се извършва на 01.08.2019 г.

    Печелившите ще бъдат публикувани на сайта в рамките на 48 часа след края на всеки период от Играта чрез техните имейли, като последните 3 символа от всеки имейл ще бъдат скрити (напр. ivan***@abv.bg).

    Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. При седмичните тегления първо ще бъде изтеглен печелившият за голяма награда. Кодовете, с които е спечелена голямата награда, не участват в тегленето за малка. Регистрираните за съответния период касови бележки участват само и единствено в тегленето на седмичните награди за съответния период. За да се включи в следващо/друго теглене за седмични награди, е необходимо участникът да регистрира нова/и касова бележка/и.
    Един участник може да спечели само една награда от вид.
  • XI. Един участник може да направи максимум 6 регистрации на касови бележки в рамките на едно денонощие. Един участник може да направи максимум 21 регистрации на касови бележки за целия период на активността.
  • XII. Печелившите участници получават наградите си след представяне на касовата бележка за закупените продукти Milka и/или Oreo на куриера (стойността и номерът от която предварително са регистрирали, за да участват). Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.
  • XIII. Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ имейл адрес.
  • XIV. Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, в което ще бъде предоставен линк към интернет форма, на която в 5-дневен срок могат да предоставят име, фамилия, мобилен номер, населено място и адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • XV. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите награда “6 дни с кемпер“ допълнително да предоставят презиме и ЕГН като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XVI. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение, не е предоставил валиден, реален и действащ имейл адрес и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
  • XVII. Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!
   Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Получаване на наградите:
  • XVIII. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриер. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции, относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XIX. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XX. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставена печеливша касова бележка. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки, само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
  • XXI. Спечелилите подаръчен ваучер за 6 дни с кемпер и сладолед за пътуването, трябва да направят своята резервация за кемпер в рамките на периода 15.07–31.08.2019 г. Валидността на ваучерите изтича на 21.12.2019 г., като следва да се използват преди тази дата. Печелившите участници, могат да използват наградата съгласно общите и договорни условия за наем на ДИМБО БГ ООД:
   • - Шофьорите трябва да са на възраст между 25-60 години и да имат шофьорска книжка от поне 3 години, категория Б. Всеки шофьор, на който са му наложени медицински или законови ограничения за шофиране, трябва да информира наемодателя предварително. Шофьорската книжка и талонът се представят за проверка при оформяне на документите.. Ако спечелилият не отговаря на това изискване, може да упълномощи свой близък или роднина.
    - Отпътуването се осъществява не по-рано от 09:00 ч. сутринта от първия ден на наема, а връщането на кемперите става между 16:00 ч. и 18:00 ч. в последния ден на наемния период;
    - ДИМБО БГ ООД осигурява газ, препарат за химическата тоалетна, пълна застраховка „Каско“ и „Гражданска отговорност“, винетка за Република България;
    - Кемперът се взима и връща от гр. София;
    - Кемперът може да бъде шофиран на територията на Европейския съюз;
    - Кемперът се предоставя с пълен резервоар. Спечелилите са длъжни да върнат кемпера с пълен резервоар гориво;
    - Необходим е депозит на стойност 1000 лв., който се предоставя срещу издаден документ за получаването му от ДИМБО БГ ООД. (От депозита се обезщетява юридическото лице, предоставило мотокараваната, за понесени от него реални вреди в случай на неспазване на някое от изискванията на ползващите кемпера: просрочени дни, неизпразнена тоалетна касета, неспазване на забраната за пушене в кемпера, щета извън пътната мрежа). Депозитът се възстановява при връщане на мотокараваната. Депозитът се възстановява изцяло при завръщане, когато: няма повреди върху кемпера и оборудването на хотелската част; кемперът се освободи в определеното време и място, чисто и зареден с гориво, с почистена тоалетна касета, налични ключове, без липси по кухненско и хотелско обзавеждане, отразено в двустранен протокол /опис/, заредени бутилки с пропан бутан;
    - При направена резервация, промени и анулации могат да се правят до 20 дни преди началната й дата, след този срок резервацията подлежи на 100% неустойка и ваучерът става невалиден;
    - Ваучерът е поименен и не може да се използва от трети лица;
    - В случай, че ваучерът не бъде използван до изтичане срока на валидност, неговата стойност не се възстановява и печелившият губи правото на използване.
    - Ваучерът не включва гориво и други транспортни разходи, тол такси, винетки (извън тази за България), къмпинг такси, паркинг такси, лични застраховки, дневни разходи, допълнителни извънредни лични разходи  и такива от подобно естество на описаните в тази точка.
    - Сладоледът, който е предвиден към тази награда, ще бъде доставен еднократно от Фронери България ЕООД, в срок от 14 дни след потвърждаване на наградата. За целта, представител на Фронери България ЕООД ще се свърже с печелившите участници за уговаряне на допълнителни детайли по доставката.
 • Обработване на лични данни:
  • XXII. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
   Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, имейл и адрес) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България” ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази Игра организирани от Монделийз България ЕООД, както и разпространение на спечелени награди. Печелившите ще бъдат публикувани на сайта в рамките на 48 часа след края на всеки период от Играта чрез техните имейли като последните 3 символа от всеки имейл ще бъдат скрити.
  • XXIII. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите награда “6 дни с кемпер“ допълнително да предоставят презиме и ЕГН като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по спомената в настоящия текст законодателна норма. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
 • Отговорност:
  • XXIV. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
  • XXV. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната Игра и/или доставката на награди.
  • XXVI. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXVII. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXVIII. „Монделийз България” EOOД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 01.07.2019 г. и/или да я прекрати на 31.07.2019 г.