Правила за участие в Играта
  „Наслаждавай се на зимните дни!“

 • Официални правила за Играта:
  • I. Организатор на Играта е Монделийз България EOOД с ЕИК 20289097, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.milka-promo.bg
   Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.milka-promo.bg
  • II. Период на Играта: 27.12.2021 – 30.01.2022 г. включително. Играта се организира и провежда в търговските обекти на Кауфланд на територията на Република България.
  • III. Продукти, участващи в Играта: всички шоколади с марката Milka, Своге и/или Млечен, независимо от вида и грамажа. В Играта участват само шоколади с изброените марки. Бисквити, бонбони и други изделия на марките не участват в тази Игра
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.milka-promo.bg за периода на Играта.
 • Право на участие:
  • V. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от Играта, печелившите са длъжни да запазят и представят на куриера печелившата/те касова/и бележка/, издадена от Кауфланд България в периода на Играта. Касови бележки от други търговски обекти не участват в тази Игра.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • IX. Механизъм на Играта:
  • Стъпка 1: Купи шоколади Milka, Своге и/или Млечен (независимо от вида и грамажа) от търговските обекти на Кауфланд България в страната в периода на Играта, без ограничение за минимална и максимална стойност на покупката.
  • Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените шоколади Milka, Своге и/или Млечен, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата www.milka-promo.bg.
  • При регистрацията участникът трябва:
   • да въведе валиден мобилен номер
   • да въведе номера на касовата бележка , издадена от обект на Кауфланд България
   • да въведе общата сума от закупените шоколади Milka, Своге и/или Млечен
   • да въведе датата на касовата бележка
   • да потвърди, че не е робот
   • да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила наИграта, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg
  • Стъпка 3: Сумата се преобразува в точки. Всяка стотинка е равна на 1 точка. Потребителят натрупва точките си към наградата – лаптоп Lenovo IdeaPad Duet3. Потребителят ще може да види натрупаните до момента точки към наградата, преди да завърши регистрацията си, след което ще получи съобщение със статус на екрана.
  • При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер, за да завършат регистрацията си и да натрупат своите точки. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да продължат към завършване на регистрацията
 • X. Награди:
  • - Лаптоп Lenovo IdeaPad Duet 3 - 30 бр. за целия период на Играта, които ще бъдат раздадени след края й.
  • За да участва в тегленето за награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж 1000 точки за нея.
  • Потребителят може да натрупа своите точки с няколко последователни регистрации и не е задължително да регистрира наведнъж необходимите 1000 точки за влизане в тегленето за награда. След успешна регистрация на 1000 точки за наградата, потребителят влиза в тегленето с 1 участие (1000 точки = 1 участие в тегленето).
  • Ако потребителят има повече точки за натрупване, отколкото изисквания минимум от 1000 точки, тогава тези точки се натрупват към следващото му участие в тегленето.
  • Например: Потребителят вече има 850 натрупани за наградата точки . Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 1.60 лв. (160 ст. = 160 точки) . Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще участва 1 път в тегленето за наградата и ще има още 10 точки, натрупани за следващото си участие.
  • Един потребител може да спечели само една награда.
  • Един участник може да направи максимум 3 регистрации на касови бележки в рамките на едно денонощие.
  • Един участник може да направи максимум 28 регистрации на касови бележки за целия период на Играта(т.е. участва максимум 28 пъти в тегленето за награда).
  • Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Едновременно с това няколко касови бележки могат да бъдат необходими за спечелването на награда.
  • Тегленето на наградите се извършва в края на Играта сред всички потребители, които са изпълнили горните условия. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления.
 • XI. Теглене на наградите
  • Тегленето на печелившите ще се извърша от тричленна комисия, която ще използва специално разработен за нуждите на Играта софтуер, който ще определя печеливши номера на случаен принцип измежду всички участници регистрирали успешно необходимия брой точки за наградата. Тегленето на всички награди ще се извърши на 31.01.2022 г., а обявяването им на www.milka-promo.bg ще се извърши до 2 работни дни след изтеглянето, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.
  • Един участник може да спечели само една награда за периода на Играта. Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. лаптоп Lenovo IdeaPad Duet.
  • XII. Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XIII. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422962 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • XIV. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XV. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му, както и е допуснал техническа и/или правописна грешка при въвеждане на други данни в регистрационната.
  • XVI. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.
  • XVII. Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените шоколади с бранда Milka, Своге и/или Млечен, издадена/и от търговски обект на Кауфланд България на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от Кауфланд България.
  • XVIII. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
  • XIX. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XX. Наградите ще бъдат доставени с куриер за сметка на Организатора до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора.
  • XXI. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XXII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , представена печеливша/и касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
 • Обработване на лични данни:
  • XXIII. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XXIV. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, адрес и ЕГН в случаите по сл. точка) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България” ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, организирана от Монделийз България ЕООД, както и разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.milka-promo.bg.
  • Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359890477775
  • XXV. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XXVI. Един участник може да спечели само по един брой награда за периода на Играта. Всеки пореден опит ще бъде считан за невалиден.
 • Отговорност:
  • XXVII. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
  • XXVIII. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната Игра и/или доставката на награди.
  • XXIX. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXX. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXXI. „Монделийз България” EOOД си запазва правото да промени периода на Играта, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира Играта на 27.12.2021 г. и/или да я прекрати на 30.01.2022 г.