Период на промоцията:
25.09.2018 - 27.11.2018 г.

 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Играта (Промоцията) е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила“). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.milka-promo.bg. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.milka-promo.bg.
  • II. Период на Промоцията (Играта): 25.09.2018 г. - 27.11.2018 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Продукти, участващи в Промоцията – Всички шоколади Milka с промоционален стикер. Образец на стикера:
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.milka-promo.bg за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0888422896 (според тарифния план на абоната).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от Промоцията, печелившите участници са длъжни да пазят и предадат на куриера, който доставя наградите, промоционалните опаковки С ПЕЧЕЛИВШИТЕ КОДОВЕ от закупения продукт (и).
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • IX. Стъпка 1: Купи шоколад/-и Milka с промоционален стикер.
   От вътрешната страна на всеки промоционален стикер е отпечатан 8 символен код.
  • Стъпка 2: Регистрирай кода от вътрешната страна на стикера на интернет страницата www.milka-promo.bg или чрез SMS на кратък номер 1882*
   * Цената на един SMS е 0,30 лв. с включен ДДС за абонатите на A1 и Виваком и 0,29 лв. с включен ДДС за абонати на Теленор.
  • При регистрацията на www.milka-promo.bg, участникът трябва да:
   • - въведе кодa от промоционалния стикер;
    - потвърди captcha кода;
    - въведе мобилен телефон;
    - потвърди (чрез чек-бокс), че:
    • 1. Ще запази и предаде печелившите промоционални опаковки Milka на куриера при евентуално спечелване на награда.
     2. Желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията.
  • Стъпка 3: Разбери веднага дали печелиш една от предвидените награди:
  • С 1 регистриран код можеш да спечелиш компютърна мишка Milka;
   С 3 регистрирани кода можеш да спечелиш Bluetooth тонколона Milka;
   С 4 регистрирани кода можеш да спечелиш куфар Milka.
  • Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана или монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.milka-promo.bg). На печелившите ще бъде предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.
 • Предвидени награди:
  • - Компютърна мишка Milka – общо 2500 броя за периода на Промоцията;
   - Bluetooth тонколонка Milka – общо 800 броя за периода на Промоцията;
   - Куфар Milka – oбщо 300 броя за периода на Промоцията.
  • Разпределението на наградите ще се извършва всеки ден на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за разпределение на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди на база регистрации в Промоцията. По така описания механизъм средно на ден са предвидени по 39 броя мишки Milka, по 12 броя Bluetooth тонколонки Milka и 4 броя куфари Milka.
  • Участниците разбират дали печелят веднага след регистрацията на необходимия брой кодове за всяка една награда, следователно:
  • При регистрация на 1-ви код участниците имат шанса да спечелят мишка Milka.
   При регистрация на 2-ри код участниците имат шанса да спечелят мишка Milka.
   При регистраиця на 3-ти код участниците имат шанса да спечелят мишка Milka или Bluetooth тонколонка Milka (ако не са спечелили мишка Milka).
   При регистрация на 4-ти код участниците имат шанса да спечелят мишка Milka, Bluetooth тонколонка или куфар Milka (ако не са спечелили Bluetooth тонколонка или мишка Milka).
  • X. При спечелване на някоя от наградите, описани по-горе, кодът или кодовете, с които е спечелена наградата, не важат при участие за останалите награди. Ако при регистриране на четвърти код не е спечелен куфар Milka, кодовете се нулират и за да продължи да играе, участникът трябва да регистрира нови уникални кодове, които са необходими за спечелване на съответната награда от съответния необходим брой.
  • XI. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • При първоначална регистрация, на предоставения мобилен номер, потребителят ще получи SMS с код за сигурност, който е необходимо да въведе, за да завърши успешно своята регистрацията.
  • XII. Печелившите участници, регистрирали кодoвете си с SMS ще бъдат известени чрез обратен SMS и ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който в 5-дневен срок могат да заявят адрес за получаване на наградата, както и печелившите кодове, които трябва да пазят и предадат на куриера, за да получат наградата си.
  • Печелившите участници, регистрирали кодовете си чрез уебсайта www.milka-promo.bg, ще бъдат известени веднага след регистрацията чрез допълнителен екран, както и чрез SMS, на който е изписан телефонен номер, на който ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата (на цената на едно обаждане според тарифния план на участника), както и печелившите кодове, които трябва да пазят и предадат на куриера, за да получат наградата си.
  • Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока, посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.
  • XIII. С един SMS може да бъде регистриран само един код. Един код може да бъде изпратен само един SMS.
  • XIV. Всички печеливши ще бъдат публикувани на www.milka-promo.bg. с техните мобилни номера като последните 3 цифри от всеки мобилен номер ще бъдат скрити със символите „ххх“.
  • Един участник може да спечели само по една награда от вид.
  • XV. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение.
  • XVI. Един участник може да направи максимум 5 регистрации на денонощие. Един участник може да спечели само по един брой награда от вид.
  • XVII. ПРИ СПЕЧЕЛВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА НАГРАДА, КОДОВЕТЕ, С КОИТО Е СПЕЧЕЛЕНА, НЕ ВАЖАТ ПРИ УЧАСТИЕ ЗА ДРУГА НАГРАДА. АКО ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ НА 4 КОДА НЕ СТЕ СПЕЧЕЛИЛИ НЯКОЯ ОТ НАГРАДИТЕ, ЗА ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ДА ИГРАЕТЕ, ТРЯБВА ДА РЕГИСТРИРАТЕ НОВИ УНИКАЛНИ КОДОВЕ ОТ СЪОТВЕТНИЯ БРОЙ!
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ НЯМА ДА ВРЪЧВА НАГРАДИ НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ОПАКОВКИТЕ С ПЕЧЕЛИВШИ СТИКЕРИ!
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ОПАКОВКИ MILKA НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ НА КОДА – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ ПРОМОЦИОНАЛНИ КОДОВЕ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ!
  • Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или е нарушил правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XVIII. Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XIX. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XX. За да получат награда от промоцията, печелившите участници са длъжни да пазят и предадат на куриера, който доставя наградите, промоционалните опаковки С ПЕЧЕЛИВШИТЕ КОДОВЕ от закупените продукти и връчената и попълнена служебна бележка съгласно т. XXVII от настоящите правила, когато е приложимо.
  • XXI. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
  • XXII. Организаторът се ангажира заедно с всяка награда на стойност над 30 лв. да осигури на участник, който е спечелил, документ, удостоверяващ стойността на наградата, както е описано в т. XXVIII от настоящите правила.
  • XXIII. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ОПАКОВКИ MILKA НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ ПРОМОЦИОНАЛНИ КОДОВЕ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ!
 • Обработване на лични данни:
  • XXIV. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XXV. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, имейл и адрес, ЕГН) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България” ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, организирана от Монделийз България ЕООД, както и разпространение на спечелени награди. Всички печеливши ще бъдат публикувани и на страница Печеливши на www.milka-promo.bg. Телефонните номера на печелившите ще бъдат публикувани на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайта www.milka-promo.bg.
  • XXVI. Организаторът се ангажира заедно с всяка награда на стойност над 30 лв. да осигури на участник, който е спечелил, документ, удостоверяващ стойността на наградата. За целта този участник ще трябва да предостави три имена и ЕГН. Спечелилите награда следва да ползват документа, удостоверяващ стойността и при подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица. От спечелилите участници ще бъде изискано и ЕГН, което ще бъде необходимо за издаването на служебна бележка за изплатен доход по смисъла на ЗДДФЛ, както и за изготвяне на справка от Организатора за изплатените доходи по смисъла на същия закон.
 • Отговорност:
  • XXVII. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, унищожени или повредени кодове, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
  • XXVIII. Организаторът на Промоцията /Играта/ не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела за собственост върху опаковки с печеливши кодове. Всички регистрации на промоционални кодове, напечатани от вътрешната страна на стикерите, подлежат на проверка от Организатора.
  • XXIX. Организаторът на Промоцията /Играта/ не носи отговорност към потребителите, в случай, че промоционални опаковки се продават в търговската мрежа след изтичане срока на промоцията.
  • XXX. Организаторът не носи отговорност, ако промоционални опаковки не се предлагат в определен търговски обект.
  • XXXI. Организаторът на Промоцията /Играта/ и търговците на дребно, които продават промоционалните продукти, не носят отговорност за кодовете, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени при производството и опаковането на продуктите или при разопаковането им от потребителите.
  • XXXII. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXXIII. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ в информационните системи, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната игра и/или доставката на награди.
  • XXXIV. Организаторът на промоцията не носи отговорност при предоставен невалиден, недействащ, нереален телефонен номер, ако последният е извън покритие на мобилния оператор или каквато и да е друга причина.
  • XXXV. Компанията Facebook е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXXVI. „Монделийз България” EOOД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 25.09.2018 г. и/или да я прекрати на 27.11.2018 г.